IJAEFEA Volume 5: Issue 1


 RAME IJAEFEA HOMESr. No.
Title of Manuscript
Page No.

1
Rasika Retar, Pratiksha Dhoble, Abhishek Chauhan, Swati Gourkhede, Bhavna Sonkusre , Prof. P. O. Balbudhe

1 - 3

2
Suchita K. Khadase, Rashmi R. Gedam, Pragati M. Meshram, Premila S. Sonkusare, Prof. V. P. Thakare

4 - 7

3
Gaurav V. Bhawde, Akshay Kadam, David Lobo, Roshan Gawade, Shardul Mhatre

8 - 12

4
A. A. Kamble, Amar M. Borawake, Yogesh S. Khandebharad, Bhavesh R. Bhagat, Pratik. R. Vaidya

13 - 17

5
Amit Bankar, Hemant Bansod, Vijay Kalbande, Pankaj Jaiswal

18 - 23 


Popular Posts