IJAEFEA Volume 6: Issue 2


 RAME IJAEFEA HOME
 Editorial body  Call for Paper  IJAEFEA Indexing  Processing Fee  Publication

Special Issue:- Department of Mechanical Engineering, JSPM Narhe Technical Campus, Pune, Maharashtra, India

Guest Editor : Prof. K. S. Rambhad


Sr. No.
Title of Manuscript
Page No.
1
V. D. Karande, Jagadish D Pagar, Sagar V Nirmal, Pratik T Palave, Yuvraj B Sargar
40 - 43
2
S. A. Karve, Ajit Doiphode, Shantunjay Biradar, Rupam Shinde
44 - 48
3
K. S. Rambhad, Amit N. Borugale, Shubham N. Khandre, Akshay S. Kale, Aniket P. Shinde
49 - 52
4
S. A. Khapare, Kiran M. Shinde
54 - 58
5
Nand Jee Kanu, Sachin Chavan, Siddhesh Navale, Anil Khulape, Harshavardhan Kamble, Nikhil Bagal

59 - 62
6
Nand Jee Kanu, Sachin Chavan, Amit Pawar, Sanket Patil, Bhushan Rane, Shubham Patil

63 - 66
7
Nand Jee Kanu, Sachin S. Chavan, Gajanan V. Jadhav, Nitin S. Hude, Rahul P. Ganesh, Jivan T. Patil

67 - 69
8
S.P. Kadu, Rohan J. Babar, Somnath C. Ugale, Mahesh Y. Tale, Akshay  V. Survase
70 - 74
9
Nand Jee Kanu, Harshad Deodhar, Rohan Chavan, Saurabh Bapat
75 - 78
10
Rushikesh Salunkhe, Shriram Sonawane, Shardul Bhalerao, Nikhil Salunkhe
79 – 86
11
Thermal Performance of Closed Loop Pulsating Pipe with Titanium oxide as Nanofluid
Sohan Sanjay Mangidkar, Abhishek Shivaji Shinde, Shivam Satish Deshmukh, Bharat Sunil Phalak

87 - 92
12

Review of Properties of Natural Hybrid Composites
Mohammad Punawala, Mayur Patil, Shubham Raut, Vivek Rathod,  A. N. Shaikh,  R. M. Deshmukh

93 - 98
13

Failure Analysis of Hexagonal Headed Screw to Clamp Orthodontic Clip

Pranit Dhole, Saurabh KhaireMachindra Adsul, Gaurav Bhor

99 - 105
14

Design and Fabrication of Pneumatic Operated Juice Extract Machine

S. D. Bhalekar, Akshay Dalwai, Tukaram Dalavi, Tushar Dahale, Abhishek Birajdar

106 - 109

Popular Posts