Volume 2: Issue 1, March 2015

 1. Authors (first, second and last of 4)

  • Ishan Giradkar,
  • Pratik kuhite,
  • Vaibhav Deolikar,
  • Shashank Hedau, Sushant Parate, Amol Borghare, Prof. D. R. Waje
  Volume No Volume 2: Issue 1
 2. Authors (first, second and last of 4)

  • Shubham K.Ambekar,
  • Rajesh H.Dandekar,
  • Gaurao B.Dhandare,
  • Swapnil N.Jediwar, Sahil G.Kudegave, Azizullah S. Khan, Prof. P. H. Jaiswal
  Volume No Volume 2: Issue 1

Publishing with