Volume 8 Issue 3, July-Sept 2021

 1. Authors (first, second and last of 4)

  • Dr. A. P. Ninawe, Vijeet Khadilkar, Mohammed Muzammil, Nihal Mankar, Yash Tiwari, Aniket Thakre, Pranay Bawankar
  Volume No Volume 8: Issue 3 pp: 76-81
 2. Authors (first, second and last of 4)

  • S. D. Bhalekar, Vaibhav Bodake, Abhishek Parvat, Suchet Bhosale, Rushikesh Patil
  Volume No Volume 8: Issue 3 pp: 82-86
 3. Authors (first, second and last of 4)

  • R. K. Halli, Omkar Dnyaneshwar Papal, Abhishek Laxman Shinde, Saurabh Satish Rewadkar, Dhiraj Subhash Pawar
  Volume No Volume 8: Issue 3 pp: 92-96
 4. Authors (first, second and last of 4)

  • Mahesh Buradkar, Shubham Masamwar, Sahil Kolhe, Kunal Daiwalkar, Khushal Mandhare, Sandip Thengane, Runal Patil
  Volume No Volume 8: Issue 3 pp: 108-112

Publishing with